Versie 1 augustus 2017

Een “team” bestaat uit een hond en een handler, waarvan de handler op de dag van deelname ten minste 8 jaar oud is en de hond 15 maanden om aan de wedstrijd deel te nemen.

De handler moet zijn hond te allen tijde onder controle hebben ten opzichte van overige deelnemers, honden, toeschouwers en medewerkers aan het evenement, het gebruik van een slipketting is hierbij verboden!!
Het duwen, trekken of  het laten vallen van de hond in het water, de trap op naar het dok of op het dok is strikt verboden. Een handler mag op geen enkele wijze (non-verbaal) helpen om een hond in een voorwaartse beweging te krijgen. Een hond aan tikken of aaien als een middel van aanmoediging kan worden geaccepteerd.
De hond dient tevens het voorwerp op commando los te laten en het gebruik van een “breakstick” is niet toegestaan.
Als dit toch noodzakelijk is volgt uitsluiting van deelname!

Een handler kan met meerdere honden deelnemen, een hond met meerdere handlers is niet toegestaan .
Het is de handler verboden om in het zwembad te springen, de enige uitzondering is als de hond daadwerkelijk hulp nodig heeft om uit het water te komen.
Het springen in het zwembad zal resulteren in een diskwalificatie.
Loopse en agressieve honden zijn gedurende de wedstrijd niet toegestaan en zullen onmiddellijk van het terrein verwijderd worden.

Reglementen Big Air:

Alle teams hebben een tijdslimiet tijdens de wedstrijd om de sprong te voltooien.  Vanaf het moment dat ze worden opgeroepen naar het dok te komen, zal een team vier (4) minuten hebben om hun beurt aan te vangen en maximaal 3 sprongen te voltooien. Dit is inclusief het terugzwemmen naar het dock en opstellen voor de volgende sprong, na sprong 1 en 2. Na de derde sprong, wordt de klok gestopt. Een klok zal worden opgesteld nabij het dok, zodat deze zowel door de handler als de jury gezien kan worden. De tijdklok zal worden geactiveerd door aangewezen personeel.

Een hond die al in beweging is om de sprong te voltooien, terwijl de gestelde tijdslimiet dreigt te verlopen mag de sprong voltooien, de score zal worden meegeteld.
Een voorwerp kan worden gebruikt om de hond te verleiden in het water te springen maar is niet een vereiste.
Het voorwerp moet werpbaar, drijvend en apporteerbaar zijn.  Voorbeelden van een aanvaardbaar voorwerp zou een dummy of een bal kunnen zijn. Frisbees zijn niet toegestaan!
Het voorwerp mag niet zinken, niet oplossen, geen levend of dood dier zijn en zeker geen eetbare grondstof voor de hond zijn.
De handler moet zijn of haar beste inspanning leveren om de hond onder controle te houden tijdens het benaderen van en lopen op het dok, met inbegrip gedurende het werpen van het voorwerp en het achtervolgen ervan.
De handler mag de hond op elk moment vrijgeven, ongeacht wanneer de handler zijn voorwerp werpt.
De hond is niet verplicht om het voorwerp op te halen om tot scoren te komen.
De handlers kunnen hun honden overal op het dok, vanaf de startlijn plaatsen. De  staart mag over de startlijn steken, maar de rest van het lichaam moet voor de startlijn blijven;  geen enkel ander deel van de hond mag buiten de startlijn steken.

Alléén de handler van de hond kan mondeling of anderszins (zoals eerder omschreven) de hond aansturen.  Alle signalen van een ander persoon (d.w.z. "dubbel-handling") kan resulteren in een diskwalificatie.  Dit geldt ook als andere personen dan de handler, de baas van de hond, bijvoorbeeld "blijf" of "gaan"of andersoortige commando’s  roepen. 

Officiële springafstand:

1) De officiële springafstand zal worden gemeten vanaf de lijn van het einde van het dok tot het punt waarop de basis van de hond zijn staart, de oppervlak water specifiek breekt, d.w.z. het punt waar de hond zijn staart aan het lichaam groeit (de wortel van de staart).
2) Een sprong, waar de hond zijn staart het water raakt op een punt verder van het dok dan een ander deel van het lichaam van de hond,dan wordt het deel van de hond (dat wil zeggen het hoofd/neus) die het oppervlak van het water dichtst bij het dok breekt gescoord.

Scoren:

Een sprong zal als officieel worden beschouwd wanneer de handler de hond beveelt om door te gaan ongeacht of de hond al dan niet een geworpen voorwerp heeft opgehaald of dat de negentig (90) seconden termijn afloopt.

Het object (bal; dummy……) MOET in het water geworpen worden!

Geen scoren:
- Als een Team een sprong over laat gaan
- Als een Team een sprong uitvoert buiten de tijd
- Wanneer de hond niet springt
- Als een Team niet hun beurt binnen de volgorde uitvoert
- Als een Team is gediskwalificeerd door de jury
- Indien het object buiten het bad geworpen wordt

Als er een gelijkspel tussen twee of meerdere teams is, zal van elk team hun tweede langste afstand  worden gebruikt als een tiebreak.
Als van elk team een tweede en misschien een derde sprong ook resulteren in een gelijkspel, zal van elk team hun tweede langste sprong van alle vorige sprongen worden gerangschikt en wordt er al dan niet een tiebreak bepaald.
Als een Team strijdt om de eerste plaats samen met een ander team aan het einde van de finale ronde en beiden dezelfde score hebben, wordt er één sprong "jump-off" gesprongen totdat er een definitieve winnaar is. Het team met de langste sprong van de "jump-off" wordt tot de winnaar verklaard.

Klassen:

Klasse kleine hond: schofthoogte tot 40
Klasse grote hond: schofthoogte vanaf 40 cm

Schofthoogte wordt gemeten vanaf het hoogste punt van de schouder (schoft) tot op de grond, staande in haar "natuurlijke" houding. Op de wedstrijd zal bij twijfel de hond gemeten worden!

Reglementen Extreme Vertical:

De Extreme Vertical score is gebaseerd op de hoogte.
De hond springt van het dock naar een object wat op hoogte in een houder hangt en belandt met het object in het water. Het Team wat de hoogste hoogte bereikt wint. De lengte van de aanloop op het dock zal maximaal 8 meter zijn.

Object:

Het object dat moet worden gebruikt is niet een keuze van het Team.
Het standaard-object is een dubble roped witte schuim dummy met afwisselend 2 "zwart/witte strepen. Het is ongeveer 6 centimeter in diameter en 30 centimeter in lengte. 
Het object hangt boven het zwembad en de afstand en hoogte worden bepaald door de klasse waarin men deelneemt.
Het object hangt parallel aan de oppervlakte van het water.
De hoogte van het object wordt gemeten vanaf de oppervlakte van het dok tot aan de onderkant van het object. 

Starthoogte:

De klasse indeling is gekoppeld aan de schofthoogte zoals bij Big Air.

Klasse kleine hond: schofthoogte tot 40 (starthoogte 1 meter – lengte 1 meter vanuit het dock)
Klasse grote hond: schofthoogte vanaf 40 cm (starthoogte 1,30 meter – lengte 1,75 meter vanuit het dock)

Startlijn:

De Handlers kunnen hun honden op een willekeurige positie op het dok plaatsen, maar vóór de startlijn, 6 meter voor het einde van het dock getrokken is. De staart van de hond mag over de startlijn zijn, maar de rest van het lichaam moet voor startlijn blijven. 

Competitie verloop:

Elk team krijgt drie (3) pogingen om een score neer te zetten en mag zelf bepalen op welke hoogte zij starten. Bij iedere poging heeft zij twee (2) pogingen om een succesvolle sprong te volbrengen. Het team mag  zelf bepalen met welke hoogte zij tussentijds willen verhogen dit totdat de drie (3) sprongen zijn volbracht (behalve tijdens een gelijkspel waarbij het elk Team is toegestaan één (1) poging te wagen totdat de hoogte door een van de teams behaald is). De starthoogte zal door het team voor aanvang van de wedstrijd moeten worden gemeld bij het wedstrijdsecretariaat.

Bij verhoging van het object tijdens de wedstrijd zal het minimaal met 5 cm per ronde verhoogd worden.

Na een mislukte poging en zodra de hond het zwembad heeft verlaten, heeft het team 30 seconden de tijd voor een tweede poging.
Bij twee mislukte sprongen, ongeacht de hoogte waarbij deze pogingen plaatsvinden, zal het team worden gediskwalificeerd en worden uitgesloten van verdere deelname aan de wedstrijd. 
Het team dat de wedstrijd heeft gewonnen heeft het recht om tweemaal het object te verhogen om tot een definitieve en persoonlijke beste poging te komen. 
Als de eerste poging succesvol is verlopen, heeft team opnieuw het recht om een nog hogere hoogte te proberen.
Als op de eerste poging niet succesvol is verlopen, mag het team het opnieuw op dezelfde hoogte proberen.
De bepalingen van deze regels in acht nemend, zal de hoogte waarop het object wordt gelegd in overleg met het winnende Team worden bepaald.
De laatste poging zal officieel worden gescoord en de laatste score zal worden opgenomen in de definitieve uitslag.

Competitie:

De deelnemende teams moeten minimaal aan 4 wedstrijden deelnemen. Als het team aan meer dan 4 wedstrijden deel neemt tellen de 4 beste uitslagen. Naast de dag klassering zal er ook klassering voor de Nederlandse competitie zijn.

De klassering is per discipline en een overall klasse.

Puntenscore Nederlands Kampioenschap:

1e plaats 15 punten
2e plaats 12 punten
3e plaats 10 punten
4e plaats   8 punten
5e plaats   7 punten
6e plaats   6 punten
7e plaats   5 punten
8e plaats   4 punten
9e plaats   3 punten
10e plaats 2 punten
11e t/m…  1 punt 

Jury Scoring:

De notering zal gebaseerd zijn op drie (3) mogelijkheden: een vangst, een mislukte vangst en een pass (overslaan). Een vangst wordt als geslaagd gedefinieerd als het object, dan wel door te vastpakken dan wel door duwen, volledig uit de houder verwijderd is. Voor de uitvoering is het niet vereist dat het object in de bek van de hond is en het is niet vereist om het object terug te brengen. Een vangst wordt gescoord als een "O". Een mislukte vangst wordt gedefinieerd als het object na de poging nog steeds in de houder hangt. Een mislukte poging wordt gescoord als een 'X'.

Een pass (een beurt/hoogte overslaan) is van toepassing wanneer de handler van tevoren aan de jury doorgeeft dat de huidige hoogte wordt overgeslagen. Een pass wordt gescoord als een 'P'.
Alle scores worden definitief vastgesteld en genoteerd door de jury.

De tijdens de wedstrijd bereikte hoogste hoogte zal worden genoteerd als de eindscore.

(Passing)Overslaan: 

Een handler informeert de jury, bij elke aangegeven hoogte, van zijn voornemen om over te slaan nog voordat hij op het dok voor zijn poging wordt opgeroepen.
Overslaan is mogelijk totdat er drie (3) teams zijn of minder zijn, daarna is overslaan geen optie meer.
Overslaan is niet mogelijk bij een tweede poging. Een verplichte sprong is dan van toepassing. 

Gelijkspel:

Als er sprake is van een gelijkspel en het gaat om de eerste plaats, dan hebben de teams nog een poging op dezelfde hoogte.
Als het object nog steeds in de houder hangt( alle teams hebben gefaald), wordt deze verlaagd met 2,5 cm. 
Als het object door de teams gegrepen wordt dan wordt de hoogte met 5cm verhoogd (als alle teams slagen).
De gelijkspelende Teams zullen dan doorspringen, op elke hoogte, totdat er een winnaar is.
De gelijkspelende Teams zijn verplicht door te springen bij een gelijkspel. 

Reglementen Speed Retrieve:

Beschrijving van de sport:

Speed Retrieve: Het scoren is gebaseerd op tijd. De hond zal met een aanloop vanaf het starvlak op het dock in het water springen en naar het einde van het zwembad zwemmen om het object op te halen. Het team met de snelste tijd wint.

Regels & apparatuur specifiek aan Speed Retrieve:

Teams:

De handler zal de hond aanmoedigen het object op te halen middels verbale opdrachten .

Geen enkel ander hulpmiddel zal worden toegestaan.  Geen enkel ander persoon mag de hond tijdens de wedstrijd helpen bij het identificeren het object als het competitieteam al op het startblok staat, echter een jurylid of assistent mag het team helpen bij het identificeren van het object voordat de competitie begint.

Het object:

Het object dat moet worden gebruikt is niet een keuze van de hond / handler team. 

Het standaard-object is een dubbele roped witte schuim dummy met afwisselend 2" zwart/wit strepen. Het is ongeveer 5 cm  in diameter en 30 cm in lengte die zich in een houder tegen het einde van het zwembad bevindt. 
Het object hangt ong. 5 cm boven de oppervlakte van het water.

De start: 

Het startvlak  is een ruimte van 70 cm breed tussen de 6 meter en 6,70 meter  vanaf het einde van het dock, aangegeven door twee lijnen.
De totale afstand vanaf de 6 meter lijn op het dock tot het object opgehangen aan de houder zal altijd ongeveer 12 meter  zijn.
Voor aanvang moet de hond met tenminste twéé voorpoten in het startvlak staan.
Ook de handler moet achter de startlijn blijven, het is niet toegestaan dat de handler voor het startsignaal naar het einde van het loopt.

De handler moet de hond onder controle houden totdat hij een startteken krijgt.  

Er mag geen lichaamsdeel van de hond of de handler over de 6 meter startlijn zijn nadat het team is opgesteld en een sein aan de jury heeft gegeven dat ze klaar zijn voor de start.

Competitie verloop:

Voor elke poging, moet de wedstrijdleiding eerst controleren of de jury klaar is.
Vervolgens zal de wedstrijdleiding aan de jury het sein geven dat hij startklaar is.  

Kwalificatie:

De teams zullen een eerste poging wagen en krijgen hun eerste tijdscore.
De teamvolgorde zal hetzelfde blijven bij de tweede poging en ze  ontvangen een tweede tijdscore.
De snelste tijd van de twee wordt door de jury geregistreerd en telt als snelste score voor het team. 

De finale ronde:

De zes teams met de snelste scores uit de kwalificatieronde zullen tegen elkaar strijden in de laatste ronde.  

Scoringsprocedure en gelijkspel

Score Time:

Telt zodra het licht op groen springt of een andere vorm van starten wordt gehanteerd en eindigt als de hond met zijn bek het object uit de houder aan het einde van zwembad pakt.  De maximum tijd is dertig  seconden.
De poging is geldig als het object netjes uit de houder wordt gepakt met de bek van de hond. 
De hond mag door de handler worden aangemoedigd, maar hoeft niet het object uit het zwembad te halen.

Valse Start:

Als de hond het startvlak vóór het groene licht of een andere vorm van starten verlaat, dan ontvangt de handler een waarschuwing en krijgt een valse start.   

1) Als de hond niet het oppervlak van het dock tijdens dat valse start verlaat, kan de handler de hond in het startvlak herplaatsen indien ze binnen de termijn van één minuut (uitvoertijd) blijven, de scoretijd zal opnieuw worden ingesteld.
2) als de hond het dock oppervlak verlaat en in het water op een valse start springt, toen krijgt het team geen tijd voor dat ophalen.
3) Het is elk team toegestaan een maximum van één valse start of weigering per ronde te krijgen. 

Als de handler over de lijn van het startvlak staat nadat de hond is opgesteld, dan zou dit ook een vorm valse start zijn en zal de valse start-verordeningen van toepassing zijn.

Handmatige Timing:

1)Twee  juryleden zullen handmatig met geijkte stopwatches timen,
2)Tevens zal één lijnrechter beschikbaar moeten om naar lijn van het startvlak te kijken voor een mogelijke valse start. De lijnrechter moet een officieel jurylid zijn. Alle andere Speed Retrieve regels zijn van toepassing.
3) De startprocedure voor een handmatige beoordeling is als volgt: "op uw plaats"... (3 seconden pauze)... "klaar"... (3 seconden pauze)... "start".

Het is verplicht om gebruik te maken van geijkte stopwatches in het geval de tijd handmatig wordt gemeten.

Gelijkspel kwalificatieronde:

Het Team met de snelste score zal een hogere plaatsing krijgen.

Gelijkspel finaleronde:

Elk Team zal een extra poging krijgen en het Team met de snelste tijd voor deze extra poging zal een hogere plaatsing krijgen.

Algemeen:

Honden dienen ten alle tijde aangelijnd te zijn zowel buiten als op het wedstrijd terrein voor dat deze het dok betreed!
Bij onsportief gedrag wordt het team gediskwalificeerd en moet het wedstrijdterrein verlaten.
De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of verwondingen aan u of uw hond die voortvloeien door deelname aan de wedstrijd of door derden.

Indien de reglementen niet voorzien, beslist de organisatie. Beroep hierop is niet mogelijk.